Laboral / fiscal / jurídic

< Els Nostres Serveis

La nostra prioritat és donar servei de qualitat oferint una atenció personalitzada, un assessorament professional i un ampli ventall de serveis integrals per a la seva empresa.

 

Servei Laboral

 • Elaboració de nòmines, assegurances socials i enviament telemàtic
 • Actualització de convenis i normes laborals
 • Tramitació d'altes, baixes i variacions laborals
 • Auditories laborals, estudis de costos de personal i indemnitzacions

 

Servei comptable/fiscal

Els nostres Assessors Fiscals i Comptables fonamenten l'assessorament en la planificació fiscal personalitzada com a eina bàsica per minimitzar el pagament d'impostos.

Oferim els nostres serveis d'assessoria fiscal i comptable a tota classe de societats, empresaris, professionals i particulars.

 • Informatització i arxiu de documentació comptable
 • Confecció de llibres i registres auxiliars de comptabilitat
 • Confecció de Diaris, Majors i Balanços
 • Legalització de llibres oficials
 • Comptes Anuals

 

Serveis jurídics

El nostre servei d'advocats gestiona qualsevol incidència en el següents camps:

 • CIVIL: Propietat, compraventa, arrendaments, lloguers, herències, desallotjaments, testaments, divorcis, responsabilitat civil.
 • MERCANTIL: Impagats, constitució de societats, dissolució i liquidació, augments i disminució de capital.
 • PENAL: Accidents de trànsit, delictes financers i econòmics, delictes i faltes contra les persones, delictes i faltes contra la propietat.
 • ADMINISTRATIU: Reclamacions contra l'administració, responsabilitat patrimonial, sancions de l'Administració local, autonòmica i estatal.